Radca Prawny                        Dominika Podsiedlik - Kowalska
This template is provided by OpenElement and was conducted in partnership with Sensode.
A complete faq in possible on the various elements composing it. If faults or questions, please visit the forum.
This text block can be safely removed and will not appear on the page.
oferta dla przedsiębiorcÓw
W ramach oferty skierowanej do Przedsiębiorców Kancelaria świadczy następujące usługi prawne: 
 
- kompleksowa obsługa prawna firm; 
 
- sporządzanie projektów umów używanych w obrocie gospodarczym, w sposób najpełniej zabezpieczający prawa i interesy Klienta, w szczególności umów związanych ze sprzedażą, świadczeniem usług, najmem rzeczy lub nieruchomości, dzierżawą, ramowych umów o współpracy, umów o dzieło, o roboty budowlane, pozostałych umów prawa cywilnego; 
 
- reprezentacja w sądach i przed organami administracji na każdym etapie postępowania we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy zarówno z powództwa jak i przeciwko przedsiębiorcy. W zależności od potrzeb Klienta możliwe jest sporządzenie pojedyńczych pism procesowych w toku postępowania lub pełna reprezentacja w całym postępowaniu sądowym bądź administracyjnym; 
 
- sądowe dochodzenie należności od dłużników łącznie z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym; 
 
- obsługa w zakresie założenia działalności gospodarczej w dowolnej formie organizacyjnej; 
 
- kompleksowa obsługa prawna w procesie tworzenia spółek prawa handlowego (sporządzenie projektu umowy Spółki, przygotowanie dokumentów rejestrowych oraz nadzór nad procesem rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym); 
 
- przygotowywanie zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy, przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie protokołów posiedzeń organów spółki; 
 
- przeprowadzanie zmian osobowych w spółkach; 
 
- przekształcenie, łączenie i podział spółek kapitałowych; 
 
- likwidacja spółek; 
 
- sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorcy; 
 
- dochodzenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów przez przedsiębiorstwa przesyłowe. 
 
 
 
Kancelaria nie ogranicza swej działalności do powyżej wskazanych usług. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta zapewnia rozpatrzenie każdej z przekazanych jej spraw. 
 
W zależności od potrzeb Klienta, Kancelaria świadczy zarówno usługi jednorazowe 
jak i o stałym charakterze. 


oferta dla osÓb indywidualnych


W ramach oferty skierowanej do osób fizycznych Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie: 
 
- opiniowania / sporządzania umów cywilnoprawnych, porozumień, ugód; 
 
- dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów; 
 
- dochodzenia roszczeń odszkodowawczych; 
 
- dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji; 
 
- sądowego dochodzenia należności od dłużników łącznie z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym; 
 
- spraw o nabycie własności przez zasiedzenie; 
 
- spraw związanych z najmem lub dzierżawą; 
 
- spraw o stwierdzenie nabycia spadku / o zachowek; 
 
- spraw wieczystoksięgowych; 
 
- spraw pracowniczych – o przywrócenie do pracy / odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę; 
 
- odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych; 
 
- sporządzania pozwów, wniosków, podań, pism procesowych i środków odwoławczych; 
 
- opiniowania / sporządzania regulaminów WWW, regulaminów konkursów. 
 
 
Kancelaria nie ogranicza swej działalności do powyżej wskazanych usług. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta zapewnia rozpatrzenie każdej z przekazanych jej spraw. 
 
W zależności od potrzeb Klienta możliwe jest sporządzenie pojedynczych pism procesowych w toku postępowania sądowego bądź administracyjnego lub pełna reprezentacja w całym postępowaniu sądowym bądź administracyjnym. 
Kancelaria oferuje również reprezentację przed organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami. 

kontakt
Aleja Tadeusza Kościuszki 27 
lokal 6 
(2 piętro) 
42-202 Częstochowa 
 
tel: 502 322 134 
 
 
dominika_podsiedlik@tlen.pl