Zaznacz stronę

RADCA PRAWNY CZĘSTOCHOWA

Dominika Podsiedlik - Kowalska

 

Oferta

O KANCELARII

Nasza kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną firm i przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. 

Porady prawne Częstochowa

W ramach oferty skierowanej do osób fizycznych Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie Częstochowy w zakresie opiniowania / sporządzania umów cywilnoprawnych, porozumień, ugód, dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, sądowego dochodzenia należności od dłużników łącznie z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym, spraw o nabycie własności przez zasiedzenie, spraw związanych z najmem lub dzierżawą;spraw o stwierdzenie nabycia spadku / o zachowek spraw wieczystoksięgowych, spraw pracowniczych – o przywrócenie do pracy / odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, sporządzania pozwów, wniosków, podań, pism procesowych i środków odwoławczych, opiniowania / sporządzania regulaminów WWW, regulaminów konkursów.

Usługi radcowskie Częstochowa

W ramach oferty skierowanej do Przedsiębiorców z Częstochowy i okolic kancelaria świadczy usługi prawne takie jak: kompleksowa obsługa prawna firm, sporządzanie projektów umów używanych w obrocie gospodarczym, w sposób najpełniej zabezpieczający prawa i interesy Klienta, w szczególności umów związanych ze sprzedażą, świadczeniem usług, najmem rzeczy lub nieruchomości, dzierżawą, ramowych umów o współpracy, umów o dzieło, o roboty budowlane, pozostałych umów prawa cywilnego, reprezentacja w sądach i przed organami administracji na każdym etapie postępowania we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy zarówno z powództwa jak i przeciwko przedsiębiorcy. W zależności od potrzeb Klienta możliwe jest sporządzenie pojedyńczych pism procesowych w toku postępowania lub pełna reprezentacja w całym postępowaniu sądowym bądź administracyjnym, sądowe dochodzenie należności od dłużników łącznie z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym, obsługa w zakresie założenia działalności gospodarczej w dowolnej formie organizacyjnej, kompleksowa obsługa prawna w procesie tworzenia spółek prawa handlowego (sporządzenie projektu umowy Spółki, przygotowanie dokumentów rejestrowych oraz nadzór nad procesem rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym), przygotowywanie zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy, przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie protokołów posiedzeń organów spółki, przeprowadzanie zmian osobowych w spółkach, przekształcenie, łączenie i podział spółek kapitałowych, likwidacja spółek, sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorcy, dochodzenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Kancelaria działa na terenie miasta Częstochowa oraz powiatów i gmin sąsiednich.

KONTAKT

ADRES

Kancelaria Radcy Prawnego

Dominika Podsiedlik – Kowalska

ul. Racławicka 2 lok. 19a (I piętro)

42-202 Częstochowa

tel: 502 322 134
dominika_podsiedlik@tlen.pl