Zaznacz stronę

W ramach oferty skierowanej do Przedsiębiorców Kancelaria świadczy następujące usługi prawne:

– kompleksowa obsługa prawna firm;

– sporządzanie projektów umów używanych w obrocie gospodarczym, w sposób najpełniej zabezpieczający prawa i interesy Klienta, w szczególności umów związanych ze sprzedażą, świadczeniem usług, najmem rzeczy lub nieruchomości, dzierżawą, ramowych umów o współpracy, umów o dzieło, o roboty budowlane, pozostałych umów prawa cywilnego;

– reprezentacja w sądach i przed organami administracji na każdym etapie postępowania we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy zarówno z powództwa jak i przeciwko przedsiębiorcy. W zależności od potrzeb Klienta możliwe jest sporządzenie pojedyńczych pism procesowych w toku postępowania lub pełna reprezentacja w całym postępowaniu sądowym bądź administracyjnym;

– sądowe dochodzenie należności od dłużników łącznie z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym;

– obsługa w zakresie założenia działalności gospodarczej w dowolnej formie organizacyjnej;

– kompleksowa obsługa prawna w procesie tworzenia spółek prawa handlowego (sporządzenie projektu umowy Spółki, przygotowanie dokumentów rejestrowych oraz nadzór nad procesem rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym);

– przygotowywanie zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy, przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie protokołów posiedzeń organów spółki;

– przeprowadzanie zmian osobowych w spółkach;

– przekształcenie, łączenie i podział spółek kapitałowych;

– likwidacja spółek;

– sporządzanie wniosków o upadłość przedsiębiorcy;

– dochodzenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Kancelaria nie ogranicza swej działalności do powyżej wskazanych usług.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta zapewnia rozpatrzenie każdej z przekazanych jej spraw.

W zależności od potrzeb Klienta, Kancelaria świadczy zarówno usługi jednorazowe
jak i o stałym charakterze.