Zaznacz stronę

W ramach oferty skierowanej do osób fizycznych Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

– opiniowania / sporządzania umów cywilnoprawnych, porozumień, ugód;

– dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;

– dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;

– dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji;

– sądowego dochodzenia należności od dłużników łącznie z dochodzeniem należności w postępowaniu egzekucyjnym;

– spraw o nabycie własności przez zasiedzenie;

– spraw związanych z najmem lub dzierżawą;

– spraw o stwierdzenie nabycia spadku / o zachowek;

– spraw wieczystoksięgowych;

– spraw pracowniczych – o przywrócenie do pracy / odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę;

– odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych;

– sporządzania pozwów, wniosków, podań, pism procesowych i środków odwoławczych;

– opiniowania / sporządzania regulaminów WWW, regulaminów konkursów.

Kancelaria nie ogranicza swej działalności do powyżej wskazanych usług.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta zapewnia rozpatrzenie każdej z przekazanych jej spraw.

W zależności od potrzeb Klienta możliwe jest sporządzenie pojedynczych pism procesowych w toku postępowania sądowego bądź administracyjnego lub pełna reprezentacja w całym postępowaniu sądowym bądź administracyjnym.
Kancelaria oferuje również reprezentację przed organami egzekucyjnymi i innymi instytucjami.